พระเจ้าหลานเธอเสด็จฯพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต

พระเจ้าหลานเธอเสด็จฯพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต

638

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปพระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเศียร พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต และทรงจุดเทียนชัย

การนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...