นายกฯลงพื้นที่หนองคายบึงกาฬก่อนร่วมประชุมครม.ลาว

นายกฯลงพื้นที่หนองคายบึงกาฬก่อนร่มประชุมครม.ลาว

549

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคาย และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 9/2561 ณ จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม นี้

ในการตรวจราชการครั้งนี้  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับจังหวัดบึงกาฬ โดยเน้นทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค รวมถึงการเกษตร และการป้องกันบรรเทาปัญหาอุทกภัย การยกระดับคุณภาพของบริการสาธารณสุข การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพารา เนื่องจากจังหวัดบึงกาฬนั้น มีพื้นที่ปลูกยางพารามากเป็นอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (847,095 ไร่)

สำหรับจังหวัดหนองคายนั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากระบบประปา เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขง

ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี  และจะเดินทางต่อไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเข้าร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat: JCR) ไทย – ลาว ครั้งที่ 3  ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...