สมเด็จพระเทพเสด็จฯเยี่ยมและทรงติดตามโครงการตามพระราชดำริฯ

สมเด็จพระเทพเสด็จฯเยี่ยมและทรงติดตามโครงการตามพระราชดำริฯ

701

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดสันตยาราม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทรงติดตามผลงานโครงการตามพระราชดำริฯ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก รวม 20 แห่ง  โรงเรียนวัดสันตยาราม เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อแสดงความก้าวหน้าการดำเนินงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่กิจกรรม

ปัจจุบันโรงเรียนวัดสันตยาราม เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 585 คน ในการนี้ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรมสหกรณ์, กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น, กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 

80%
Awesome
  • Design
Source กปร.
Comments
Loading...