สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงเปิดอาคารพระราชทาน22

สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงเปิดอาคารพระราชทาน22

521

17 ธันวาคม 2561 เวลา 10.35 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารพระราชทาน 22 โรงพยาบาลท่าสองยาง ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

โรงพยาบาลท่าสองยาง เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง และพื้นที่ชายแดนใกล้เคียง เริ่มเปิดบริการเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2528 

ปัจจุบันเป็น“โรงพยาบาลชายแดนแห่งความสุข” พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขชายแดนให้มีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชายแดน ทุรกันดารเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานอีกด้วย

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...