เรียกคืนเครื่องราชฯ 3 ผู้พิพากษา ถูกไล่ให้ออกจากราชการ

เรียกคืนเครื่องราชฯ 3 ผู้พิพากษา ถูกไล่ให้ออกจากราชการ

675

ราชกิจจานุเบกษา  เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งว่า ประธานศาลฎีกาได้มีคำสั่งไล่ข้าราชการตุลาการออกจากราชการ เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และต้องพ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 32 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ซึ่งการที่ข้าราชการตุลาการถูกลงโทษไล่ออกจากราชการเป็นกรณีเข้าเงื่อนไขเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ6และข้อ7 (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 จึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท และขอพระราชทานพระราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 3 รายดังนี้

1. นางสาวเพชรน้ำผึ้ง เทพพิพิธ พ้นจากตำแหน่ง ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรมตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2558 และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก และทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

2. นายวิวัธน ทองลงยา พ้นจากตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกาประจำสำนักงานศาลยุติธรรมตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิรมงกุฎ ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์ มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญจักรพรรดิมาลา

3. นายกุลธวัช ภู่ภูมิรัตน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิรมงกุฎ ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกและทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานองคมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบ ฝ่าละอองธุลีพระบาท และขอพระราชทานพระราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราตามที่เสนอ

ทั้งนี้ ข้าราชการตุลาการทั้ง 3 ราย ดังกล่าวเป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อ ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศณ วันที่ 22  พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...