กรมอุตุฯปฏิเสธข่าวคลื่นยักษ์ไม่เป็นความจริง

กรมอุตุฯปฏิเสธข่าวคลื่นยักษ์ไม่เป็นความจริง

531

กรมอุตุนิยมวิทยา ปฏิเสธกระแสข่าวจะเกิดคลื่นยักษ์ในลักษณะเดียวกับอินโดนีเซียใน 9 จังหวัดของภาคใต้ไม่เป็นความจริง

กองเฝ้าระวังแผนดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศชี้แจงกรณีกระแสข่าวแจ้งเตือน 9 จังหวัดของภาคใต้ที่มีพื้นที่ติดทะเลอันดามันและอ่าวไทย คือ จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และชุมพร มีโอกาสจะเกิดคลื่นยักษ์เหมือนกรณีที่เกิดภูเขาไฟอานักกรากะตั้วปะทุขึ้นในประเทศอินโดนีเซียตามสื่อสังคมออนไลน์บางแห่งสัมภาษณ์นักวิชาการที่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนจากขอเท็จจริง อาจทําให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกและเกิดความสับสนเกี่ยวกับข่าวสารที่ไม่เป็นความจริง

ซึ่งในข้อเท็จจริงแนวภูเขาไฟที่อยูบริเวณทะเลอันดามันมีความแตกต่างทั้งทางด้านลักษณะ ทางกายภาพ ระยะทางของแหล่งกําเนิดถึงชายฝั่งที่มากกว่า ความลึกและลักษณะของทองทะเลและขอบของชายฝั่งที่ลึกกว่า รวมถึงพฤติกรรมของการเกิดภูเขาไฟแถบนี้ที่เกิดน้อยกว่าที่มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงและไม่สามารถเทียบเคียงบริบทกับเหตุการณ์คลื่นสึนามิที่ประเทศอินโดนีเซียนี้ได้

ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยลักษณะดังกล่าวน้อยกว่าและมีผลกระทบน้อยเช่นกัน โดยปัจจัยหลักที่จะทําใหเกิดคลื่นสึนามิเคลื่อนเข้าหาฝั่งที่มีผลกระทบรุนแรงเกิดขึ้นมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในทะเล

หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่เมื่อปี 2547 ภาครัฐได้ลงทุนและพัฒนาระบบการตรวจวัดแผ่นดินไหวของประเทศไทยให้มีศักยภาพและมาตรฐานสากลในปัจจุบัน และมีเครื่องมือหลากหลายชนิดเพื่อติดตามการเกิดแผนดินไหวในภูมิภาคนี้อย่างถูกตอง รวดเร็ว และแม่นยํา ที่สำคัญการประสานความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในการทํางานเชิงบูรณาการข้อมูลและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้นและขอความร่วมมือไม่ส่งต่อข้อความที่มาจากแหล่งที่ไม่มีข้อมูลอ้างอิงและขาดความน่าเชื่อถือ

สำหรับประชาชนสามารถติดตามข่าวจาก กรมอุตุนิยมวิทยา สายด่วน 1182 และหมายเลขโทรศัพท์ 0 2399 4547 ตลอด 24 ชั่วโมง เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...