สมเด็จพระเทพเสด็จทรงเป็นประธานประชุมมูลนิธิชัยพัฒนา

สมเด็จพระเทพเสด็จทรงเป็นประธานประชุมมูลนิธิชัยพัฒนา

499

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา โดยในปี พ.ศ. 2561 มีผู้มีจิตศรัทธาน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน 14 แปลง ส่วนอีก 1 แปลง มูลนิธิชัยพัฒนา ได้ดำเนินการจัดซื้อเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นพื้นที่ส่วนขยายของโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านแดนชล อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ รวมกรรมสิทธิ์ที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาใน 55 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 552 แปลง

มูลนิธิชัยพัฒนา ได้นำที่ดินไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปัจจุบันมีโครงการพัฒนารวมทั้งสิ้น 144 โครงการ โดยแต่ละโครงการได้เน้นการพัฒนาตามภูมิสังคมและการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน เพื่อนำไปสู่ความอยู่ดี กินดี ดังพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้เป็นแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรภาพโครงร่างจิตรกรรมฝาผนังพระระเบียง วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นการรวบรวมเรื่องราวในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อันประกอบด้วย พระราชประวัติ พระราชพิธี โครงการพระราชดำริ หลักการทรงงาน

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...