องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจ.พัทลุง

องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจ.พัทลุง

906

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลาประมาณ 11.45 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำป่าพะยอมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง พร้อมกับรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

โอกาสนี้ องคมนตรีได้พบปะเยี่ยมราษฎรเพื่อรับทราบชีวิตความเป็นอยู่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงให้การต้อนรับ
โครงการอ่างเก็บน้ำป่าพะยอมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2520 สรุปความว่า “ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกบริเวณเชิงเขา และเก็บกักไว้ช่วยเหลือการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง ในเขตโครงการชลประทานชายทะเลสาบสงขลาที่ก่อสร้างไว้แล้ว

นอกจากนั้นยังจะช่วยบรรเทาอุทกภัยในบริเวณดังกล่าวได้อีกด้วย” กรมชลประทาน ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ โดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำป่าพะยอมฯ ขึ้น มีลักษณะเป็นทำนบดินสูง 33 เมตร ยาว 255 เมตร ความจุน้ำที่ระดับเก็บกัก 20.5 ล้านลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จในปี 2535 ส่งผลให้สามารถเพิ่มศักยภาพการส่งน้ำให้กับพื้นที่รับประโยชน์ จำนวน 5 ตำบล 22 หมู่บ้าน จำนวน 35,700 ไร่ ได้แก่ ตำบลเกาะเต่า ตำบลป่าบอน ตำบลบ้านพร้าว ตำบลแหลมโตนด อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง และตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

จากนั้น เวลาประมาณ 14.45 น. องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นประธานการประชุมติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ภาคใต้ รวม 5 โครงการ ประกอบด้วย 1)โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 2)โครงการอ่างเก็บน้ำเขาพลูพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 3)โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 4) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 5) โครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันทั้ง 5 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการรวมถึงการสร้างความเข้าใจกับราษฎรบางส่วนที่อยู่ในพื้นที่ พร้อมกันนี้องคมนตรี ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสานโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้บังเกิดผลสำเร็จโดยเร็ว โดยขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการฯ ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้นทั้งกับตนเองและลูกหลานในอนาคต ต่อไป

 

80%
Awesome
  • Design
Source กปร.
Comments
Loading...