สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงเปิดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ

ประธานเปิดงานนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ

422

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ Thailand International Science Fair 2019  ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โดยงานจะมีตั้งแต่วันที่ 8 – 11 มกราคม 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่มีความสนใจในการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้นำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ในรูปแบบภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์

โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนชาวไทยและต่างประเทศ ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนและองค์ความรู้ด้านการศึกษา ก่อให้เกิดการพัฒนาและยกระดับความรู้และการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีไปด้วยกัน

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...