องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านดงเย็น

องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านดงเย็น

550

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการ เชิญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 125 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้วยทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรตลอดจนการดำเนินงานของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้

จากนั้น องคมนตรี พบปะเยี่ยมราษฎร และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างอาชีพให้กับราษฏรที่มีฐานะยากจนได้มีงานทำ โดยดำเนินการในลักษณะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรเข้ามารับจ้างทำงานในฟาร์มฯ

ในขณะเดียวกันก็เรียนรู้การทำเกษตรที่ถูกหลักวิชาการ รวมทั้งส่งเสริมให้ความรู้การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และขยายพันธุ์สัตว์ป่า ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งจากการดำเนินงานของโครงการฯ ส่งผลให้ราษฎรได้บริโภคผลผลิตของโครงการฯ ที่มีคุณภาพ ใหม่สด ปลอดภัยจากสารพิษ และมีราคาถูก นอกจากนี้ราษฎรยังสามารถเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ชะมดเช็ดได้ประสบความสำเร็จสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ในการอนุรักษ์พันธุ์ชะมดเช็ด รวมทั้งยังลดการบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ป่าทำให้พื้นที่ป่าไม้บริเวณรอบมีความอุดมสมบูรณ์

 

80%
Awesome
  • Design
Source กปร.
Comments
Loading...