โปรดเกล้าฯให้นายทหาร ตร.พ้นจากหน้าที่ราชองครักษ์พิเศษ 107 นาย

โปรดเกล้าฯให้นายทหาร ตร.พ้นจากหน้าที่ราชองครักษ์พิเศษ 107 นาย

1,647

14 มกราคม 2562 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตํารวจราชองครักษ์พิเศษ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตํารวจราชองครักษ์พิเศษ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 6 และมาตรา 7 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตินายตํารวจราชสํานัก พ.ศ. 2495 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตํารวจราชองครักษ์พิเศษ จํานวน 107 นาย ตามบัญชีที่แนบ ดังนี้

1. นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารบก จำนวน 61 นาย

2. นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารเรือ จำนวน 16 นาย

3. นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารอากาศ จำนวน 16 นาย

4. นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 14 นาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม พุทธศักราช 2562

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...