สมเด็จพระเทพเสด็จฯเยี่ยมโรงเรียน ตชด.บ้านควนมีชัย

สมเด็จพระเทพเสด็จฯเยี่ยมโรงเรียน ตชด.บ้านควนมีชัย

790

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย หมู่ที่ 8  ตำบลวังอ่าง  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ในการนี้เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย ตั้งอยู่ที่บ้านควนมีชัย หมู่ที่ 8 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2527 เดิมอยู่ภายใต้สังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 422 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 พื้นที่ตั้งโรงเรียนเดิมเป็นที่รกร้าง ห่างไกล และทุรกันดาร

ปัจจุบัน โรงเรียนแห่งนี้ โอนมาอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 19 คน และมีนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 119

 

80%
Awesome
  • Design
Source กปร.
Comments
Loading...