สมเด็จพระสังฆราชทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายในหลวงร.9

สมเด็จพระสังฆราชทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายในหลวงร.9

434

20  มกราคม 2562 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทำเนียบองคมนตรี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พร้อมทั้งถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...