สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงติดตามโครงการแลกเปลี่ยนฯสิงคโปร์

สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงติดตามโครงการแลกเปลี่ยนฯสิงคโปร์

621

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมระยะสั้น โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและสาธารณรัฐสิงคโปร์ วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหลักสูตรสายอาชีพ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และอยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิชัยพัฒนาประกอบด้วย โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม จังหวัดพังงา โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา และโรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา จังหวัดยะลา

โดยได้เปิดโลกทัศน์และสร้างแรงบันดาลใจ จากหลักสูตรอาชีวศึกษาและการฝึกอาชีพ ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัยของประเทศสิงคโปร์ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาสายอาชีพของตน

รัฐบาลสิงคโปร์ได้คัดเลือกโรงเรียนนอร์ธไลท์ (NorthLight School) ให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งโรงเรียนนอร์ธไลท์ เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ก่อตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ เพื่อดูแลนักเรียนที่ไม่มีความโดดเด่นทางด้านวิชาการ โดยโรงเรียนได้เริ่มการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการในปี 2550

 

80%
Awesome
  • Design
Source มูลนิธิชัยพัฒนา
Comments
Loading...