สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงเยี่ยมโรงเรียน ตชด.ตะโกปิดทอง

สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงเยี่ยมโรงเรียน ตชด.ตะโกปิดทอง

604

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ซึ่งอยู่แนวชายแดนเทือกเขาตะนาวศรีติดประเทศเมียนมา เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 225 คน ร้อยละ 80 เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงโป ได้รับสถานะเป็นคนไทยแล้ว 36 คน ได้ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้านทั้งสุขภาพ วิชาการ ทักษะอาชีพ รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นเยาวชนและผู้ใหญ่ที่ดี ดูแลตนเองและครอบครัวได้ 

โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างและหาของป่า

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...