สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงเปิด“เทศกาลโคนมแห่งชาติ”

สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงเปิด“เทศกาลโคนมแห่งชาติ”

561

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2562 และทรงเปิดโรงงานนมมวกเหล็ก ระยะที่ 2 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

โดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อ.ส.ค. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2562 อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80%
Awesome
  • Design
Source กปร.
Comments
Loading...