องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอมก๋อย

องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอมก๋อย

523

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการ เชิญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านซิแบรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

และโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พร้อมกับติดตามความก้าวหน้า เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการฯ

โอกาสนี้พบปะเยี่ยมราษฎรและกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการสร้างประโยชน์ให้กับราษฎร

 

80%
Awesome
  • Design
Source กปร.
Comments
Loading...