องคมนตรีตรวจเยี่ยมและมอบถุงพระราชทานแก่ราษฏร

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและมอบถุงพระราชทานแก่ราษฏร

510

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

เพื่อเป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเชิญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบกับราษฎรและผู้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

โดยเวลา 10.00 น. องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 39 โครงการ จากการติดตาม เร่งรัด และขับเคลื่อนของคณะฯ ที่ผ่านมาสามารถอนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานไปแล้ว จำนวน 14 โครงการ อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณอีก 21 โครงการ และอยู่ระหว่างการเร่งรัด ขับเคลื่อนอีก 4 โครงการ ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จเพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดกับราษฎรตามพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อไป


จากนั้นคณะฯ ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างทำนบดินหัวงาน กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี คือตั้งแต่ปี 2561-2564 และเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จก็สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูฝน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ได้ประมาณ 4,500 ไร่ และในฤดูแล้งให้แก่พื้นที่บางส่วนในเขตโครงการได้ประมาณ 2,000 ไร่


จากนั้นเวลา 14.45 น. องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัดภูเมี่ยง ภูสอยดาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมกับเชิญถุงพระราชทาน จำนวน 250 ถุง มอบให้แก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการฯ

 

 

80%
Awesome
  • Design
Source กปร.
Comments
Loading...