กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯไปทรงวางพวงมาลา

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯไปทรงวางพวงมาลา

450

9 มิถุนายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลา

ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8  เชิงสะพานพระราม 8 กรุงเทพมหานคร

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...