สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนเสด็จฯวัดป่าบ้านตาด

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนเสด็จฯวัดป่าบ้านตาด

470

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จ

ทรงทอดพระเนตรความคืบหน้าโครงการฯ ซึ่งปัจจุบันก่อสร้างส่วนของโครงสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 86 คาดว่าจะแล้วเสร็จ และเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าเยี่ยมชมได้ในเดือนมิถุนายน 2563

โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมไทยแบบศิลปะล้านช้าง ตั้งอยู่บริเวณวัดเกสรศีลคุณ หรือวัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานบรรจุอัฐิธาตุ สถานที่รวบรวมประวัติ หนังสือ คำสอน เครื่องอัฐบริขาร และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนระลึกถึงคุณูปการของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ในฐานะที่เป็น “ถูปารหบุคคล” หรือบุคคลผู้ควรแก่การสร้างสถูปเจดีย์ไว้บูชา รวมทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้ถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติและทำความดี

80%
Awesome
  • Design
Source กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
Comments
Loading...