องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนและมอบทุนการศึกษา

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนและมอบทุนการศึกษา

418

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียน บุคลากร และนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี เพื่อติดตามแผนการพัฒนาโรงเรียน ผลการขับเคลื่อนคุณธรรมสู่ชุมชน และนักเรียนทุนพระราชทานในพื้นที่

ที่ห้องประชุมโรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนศึกษา เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียน บุคลากรและนักเรียนในโครงการกองทุนศึกษา ในพื้นจังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ และนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ

 

หลังจากนั้น ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี ทั้ง 4 แห่ง คือ โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม อำเภอลานสัก ,โรงเรียนบ้านสมอทอง อำเภอห้วยคต ,โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ และโรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ได้นำเสนอแผนปฏิบัติของโรงเรียนสู่การปฏิบัติจริง การขับเคลื่อนคุณธรรมสู่ชนชน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2562 ซึ่งพบว่า นักเรียนของโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง มีผลการทดสอบการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน หรือ O – NET และผลการประเมินระดับชาติ NT มีผลการพัฒนาที่สูงขึ้น

โอกาสนี้ องคมนตรีได้พูดคุยสอบถามสภาพความเป็นอยู่ และการเรียนของนักเรียนทุนพระราชทาน โครงการกองทุนการศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี ก่อนเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองเสลา รวมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ อำเภอบ้านไร่ เพื่อติดตามการจัดทำแผนและการขับเคลื่อนคุณธรรมสู่ชุมชน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามโครงการกองทุนการศึกษา ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชทรัพย์จัดตั้งขึ้น และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ที่จะทรงสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างคนดีของบ้านเมือง ให้นักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นต้นแบบที่ดีแก่นักเรียน และบุคคลทั่วไป

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...