สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน เสด็จเยือนสหราชอาณาจักร

สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน เสด็จเยือนสหราชอาณาจักร

560

ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 14 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน พุทธศักราช 2562

ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะทรงร่วมประชุมหารือและทรงรับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี คอลเลจ ลอนดอน กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามคำกราบทูลเชิญของโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี คอลเลจ ลอนดอน

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จไปโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 910 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 0 (ศูนย์) นาฬิกา 55 นาที คืนวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 และจะเสด็จกลับโดยครื่องบิน ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 911 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 6 นาฬิกา

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

11 มิถุนายน พุทธศักราช 2562

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...