องคมนตรีเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง

องคมนตรีเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง

538

14 มิถุนายน 2562

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง-ป่าละอู หุบกะพง ดอนขุนห้วย หนองพลับ-กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี พร้อมพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นประธานเปิดค่ายสร้างเสริมคุณธรรมนำเยาวชนรักษ์สหกรณ์ ณ อาคารคุ้มเกล้า ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

พร้อมกับมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดค่ายฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปลูกจิตสำนึกให้ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์และเยาวชนในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ ฯ รักบ้านเกิด รักสิ่งแวดล้อม เรียนรู้ระบบสหกรณ์ มีความรู้รักสามัคคี เพื่อพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
จากนั้น องคมนตรี บรรยาย เรื่อง พระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเยี่ยมชมกิจกรรมโครงงานคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย และโรงเรียนหุบกะพง


โดยเดินทางไปยังโครงการปรับปรุงระบบกระจายน้ำดอนขุนห้วย หมู่ที่ 5 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ที่รองรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำโป่งทะลุ เพื่อสนับสนุนพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ตั้งแต่ ปี 2519 เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีที่อยู่ ที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง

ปัจจุบันโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย 1 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ และโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย 2 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โอกาสนี้ องคมนตรี และคณะฯ เยี่ยมชมบ้านเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ดอนขุนห้วย 2 อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านการเกษตรแบบผสมผสานมีการรวมกลุ่มกันผลิตพืชผลและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็ง

80%
Awesome
  • Design
Source กปร.
Comments
Loading...