พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างความกตัญญูต่อครู

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างความกตัญญูต่อครู

628

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้า อยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างความกตัญญูต่อครู พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความเคารพต่อท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ อยู่เสมอ

ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ เป็นอดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา และเป็นพระอาจารย์ที่ถวายพระอักษรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ เมื่อครั้งทรงเข้าศึกษาในระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดา

ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสัมภาษณ์ถึงครูทัศนีย์ พระอาจารย์ในพระองค์ว่า “ที่อ่านออกได้เพราะครูทัศนีย์”

80%
Awesome
  • Design
Source สยามานุสสติ
Comments
Loading...