Daily Archives

มิถุนายน 30, 2019 | 21:38

สมเด็จพระสังฆราชประทานให้เฝ้ารับผ้าไตร

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ผู้บริหารธนาคารออมสิน นำผู้อำนวยการภาคจำนวน 18 ภาคของธนาคาร เฝ้ารับประทานผ้าไตร เพื่อเชิญไปในการบรรพชาอุปสมบทในโครงการอุปสมบท 1,010 รูป ทั่วไทย เทิดไท้รัชกาลที่ 10