สมเด็จพระสังฆราชประทานให้เฝ้ารับผ้าไตร

432

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ผู้บริหารธนาคารออมสิน นำผู้อำนวยการภาคจำนวน 18 ภาคของธนาคาร เฝ้ารับประทานผ้าไตร เพื่อเชิญไปในการบรรพชาอุปสมบทในโครงการอุปสมบท 1,010 รูป ทั่วไทย เทิดไท้รัชกาลที่ 10 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เฝ้ารับประทานผ้าไตร เพื่อเชิญไปในการบรรพชาอุปสมบทในโครงการอุปสมบท 1,010 รูป ทั่วไทย

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ความตอนหนึ่งว่า

“การบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ผู้ขอบวชต้องตั้งจิตไว้ที่ ‘ศรัทธา’ อันแน่วแน่มั่นคงต่อพระรัตนตรัย เล็งเห็นประโยชน์ของการสละบ้านเรือนออกมาเป็นบรรพชิต ผู้มีวิถีปฏิบัติในทางขัดเกลากิเลส มีวัตถุประสงค์ของการออกจากกาม ที่เรียกว่า ‘เนกขัมมะ’ ว่าเป็นการปลดเปลื้องตนออกจากโลกียวิสัย ไปสู่การศึกษาทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การอบรมกายวาจาให้สมบูรณ์ในศีล การเจริญสมาธิ และการอบรมเพิ่มพูนปัญญา มิใช่เป็นเรื่องการบวชเล่นหรือบวชตามๆ กัน ซึ่งไม่ก่อประโยชน์อันแท้จริงแต่อย่างใด

หากผู้ขอบวชเข้าใจวัตถุประสงค์แห่งการบวชอย่างถูกต้อง และพากเพียรประพฤติตนอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ตลอดเวลาที่อยู่ในสมณเพศ ถึงแม้บวชอยู่เพียงชั่วระยะเวลาอันสั้น แต่บุญกุศลก็ย่อมบังเกิดขึ้นได้อย่างมหาศาล และบุญอันเป็นชื่อของความสุขนี้เอง ย่อมจะจรรโลงใจผู้บวช และช่วยชูน้ำใจของญาติมิตร ตลอดจนสมาชิกของชุมชน เผื่อแผ่ไปถึงสังคมประเทศชาติ ให้รู้สึกปลาบปลื้มอนุโมทนา บังเกิดเป็นความสุขที่จะแผ่ครอบคลุมไปทั่วราชอาณาจักร สมพระราชปณิธานของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ที่ทรงปรารถนาให้พสกนิกรทั้งหลาย มีความสุข อยู่ในบ้านเมืองอันสงบร่มเย็น อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภาร

ขอทุกท่านจงตั้งจิตอธิษฐานประมวลพลังแห่งความดีงามที่บังเกิดจากการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุเป็นจำนวนมากถึง 1,010 รูป ตามโครงการที่ธนาคารออมสินจัดขึ้นนี้ ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระบารมี ฉลองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของประชาชาติไทย”

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Comments
Loading...