บิ๊กตู่ปลื้มไทยติด1ในอาเซียนประเทศที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

424

นายกฯปลื้มไทยติด1ในอาเซียนประเทศที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พอใจผลการจัดอันดับการพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติUN SDGsปี2019 ซึ่งประเทศไทยเลื่อนขึ้น19 อันดับจากอันดับที่59 เมื่อปีที่แล้วมาอยู่ที่อันดับ40 ในปีนี้และถือเป็นอันดับ1 ของอาเซียนจากรายงานของเครือข่ายการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Solutions Network – SDSN) และมูลนิธิBertelsmann Stiftung 

นายกฯเผยความสำเร็จเกิดจากความพยายามและความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนโดยรัฐบาลเน้นเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศที่มีความสมดุลในเรื่องคนกับสิ่งแวดล้อมคนกับคนหรือการลดความเหลื่อมล้ำและคนกับเทคโนโลยีภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือศาสตร์พระราชา”

ปีนี้ประเทศไทยมีคะแนนตามSDG Index ที่73.0 คะแนนเฉลี่ยภูมิภาค65.7 โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นเรื่องการขจัดความยากจนการจัดการน้ำและสุขาภิบาลโดยเฉพาะการจัดบริการน้ำดื่มและบริการสุขาภิบาลรวมทั้งการจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจเมื่อวัดจากประชากรที่มีอายุ15 ปีขึ้นไปที่มีบัญชีกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นหรือกับผู้ให้บริการการเงินผ่านมือถือและมีอัตราการว่างงานที่ต่ำ

ไทยมีแนวโน้มดีขึ้นถึง6 ข้อคือการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี, ความเท่าเทียมทางเพศ, พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้, อุตสาหกรรมนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐาน, เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน, สังคมสงบสุขยุติธรรมไม่แบ่งแยก

การขจัดความยากจนยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญของโลกแต่ประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นจึงสะท้อนว่าเรามีความพยายามและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษโดยรัฐบาลมุ่งเน้นส่งเสริมความเท่าเทียมด้านรายได้และการลดความเหลื่อมล้ำและสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสและเข้าถึงบริการสาธารณะ

สมาชิกอาเซียนได้รับการจัดอันดับเวียดนามอันดับ54 สิงคโปร์อันดับ66 มาเลเซียอันดับ68 ฟิลิปปินส์อันดับ97 อินโดนีเซียอันดับ102 เมียนมาอันดับ110 สปป.ลาวอันดับ111 กัมพูชาอันดับ112ส่วนบรูไนไม่ได้รับการจัดอันดับ

Comments
Loading...