แม่ทัพภ. 3 เป็นประธานอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.10

379

แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีอุปสมบท 1,010 รูป ทั่วไทยชุดไทยรัชกาลที่ 10 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ ธนาคารออมสินภาค 7 จัดพิธีอุปสมบท 1,010 รูป ทั่วไทย เทิดไท้รัชกาลที่ 10 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พลโท ฉลองชัย ชัยยะคา แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีอุปสมบท 1,010 รูป ทั่วไทย เทิดไท้รัชกาลที่ 10 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยทางธนาคารออมสินภาค 7 ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีอุปสมบทนาคหมู่ จำนวน 45 รูป ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โดยธนาคารออมสิน ได้ร่วมน้อมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยโครงการเฉลิมพระเกียรติ 10 โครงการ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย 1 ใน 10 โครงการ

โครงการ“อุปสมบท 1,010 รูป ทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ซึ่ง สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) มีพระกรุณาธิคุณประทานผ้าไตร เพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดที่จัดโครงการฯ ทั่วประเทศ

Comments
Loading...