องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง

392

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไทรงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมกับรับฟังสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำเครือข่ายอ่างพวงทั้งระบบ โดยโครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง) หัวหิน – ชะอำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแนวทางการบริหารจัดการน้ำเป็นระบบเครือข่ายอ่างเก็บน้ำไว้เมื่อปี 2532

การพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอหัวหิน เพื่อเชื่อมเป็นระบบเครือข่าย (อ่างพวง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำน้ำจากลุ่มน้ำที่มีศักยภาพมากส่งให้กับลุ่มน้ำที่มีความต้องการแต่ยังขาดแคลนน้ำ ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค รวมทั้งเพื่อการพัฒนาป่าไม้ในบริเวณพื้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


องคมนตรี และคณะ เดินทางไปยังโครงการศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดิน ชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในการพัฒนาพื้นที่ โดยการปลูกป่าและปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดิน รวมถึงการปรับปรุงบำรุงดินโดยการใช้อินทรีย์วัตถุและน้ำหมักชีวภาพเพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรม ซึ่งจากการดำเนินงานส่งผลให้มีพื้นที่ปลูกป่าเพิ่มขึ้น ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ ทำให้ลดการบุกรุกทำลายป่า ทรัพยากรดินได้รับการฟื้นฟู นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ให้กับผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย

Source กปร.
Comments
Loading...