รัฐบาลยันการสร้างเสถียรภาพราคาข้าวเป็นไปตามกลไกตลาด

386

รัฐบาลยันการสร้างเสถียรภาพราคาข้าวตามกลไกตลาด

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีรับฟังเสียงสะท้อนของเกษตรกรชาวนาที่ต้องการให้รัฐบาลดูแลราคาข้าวให้เป็นไปตามกลไกตลาดไม่เกิดปัญหาในระยะยาวและไม่เสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน 

รัฐบาลยันว่าสิ่งที่เกษตรกรต้องการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรที่มุ่งให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทานข้าวภายใต้หลักการตลาดนำการผลิตการสร้างเสถียรภาพราคาข้าวและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดข้าวซึ่งตอบโจทย์เรื่องราคาข้าวตามกลไกตลาด

นายกฯย้ำตลอดทั้งปีกระทรวงเกษตรฯจะมีแผนส่งเสริมสนับสนุนการปลูกและขายข้าวช่วยลดต้นทุนการผลิตและความเสี่ยงด้านราคาเช่นการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีการส่งเสริมระบบนาแบบแปลงใหญ่การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์การเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวGAP ครบวงจร

สำหรับแนวทางของรัฐบาลชุดใหม่นั้นนายกฯจะคำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรเป็นสำคัญและจะต้องเป็นไปอย่างยั่งยืนไม่กลับไปติดกับดักเหมือนในอดีตและยังคงสนับสนุนหลักการตลาดนำการผลิตส่งเสริมให้ทุกคนมีรายได้ที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างต่อเนื่องจึงขอให้เกษตรกรเชื่อมั่น”

Comments
Loading...