กรมฝนหลวงบินสำรวจพื้นที่การเกษตรจ.เลยช่วยภัยแล้งอีสาน

575

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 บินสำรวจพื้นที่การเกษตรบริเวณ จังหวัดเลย
อ.เซียงคาน สภาพพื้นที่แห้ง พบพื้นที่สวนมากปลูกมันลำปะหลัง
อยู่ในระยะเจริญเติบโต และปลูกยางพารา
อ.ท่าลี่ สภาพพื้นที่แห้งพบพื้นที่ส่วนมากปลูกมันสำปะหลังอยู่
ในระยะเจริญเติบโตและมีบางส่วนเริ่มปลูกรอบใหม่
อ.ภูเรือสภาพพื้นที่แห้งพบพื้นที่ส่วนมากปลูกมันสำปะหลังอยู่
ในระยะเจริญเติบโต และมีบางส่วนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
อ.มืองเลย สภาพพื้นที่แห้ง พบพื้นที่ส่วนมากปลูกมันสำปะหลัง
อยู่ในระยะเจริญเติบโตและมีบางส่วนเริ่มปลูกรอบใหม่อ.นาด้วง สภาพพื้นที่แห้ง พบพื้นที่ส่วนมากปลูกมันสำปะหลัง
อยู่ในระยะเจริญเติบโต และปลูกยางพารา

กรมฝนหลวงบินสำรวจพื้นที่การเกษตรบริเวณ จังหวัดเลย
อ.ผาขาว สภพพื้นที่แห้งพื้นที่ส่วนมากปลูกอ้อยอยู่ในระยะ
แตกคอถึงย่างปล้อง และปลูกยางพารา
อ.ภูกระดึง สภาพพื้นที่แห้งพื้นที่ส่วนมากปลูกอ้อยอยู่ในระยะ
แตกคอถึงย่างปล้อง ปลูกข้าวโหดเลี้ยงสัตว์ และปลูกยางพารา
อ.ภูหลวง สภาพพื้นที่แห้งพื้นที่สวนมากปลูกอ้อยอยู่ในระยะ
แตกคอถึงย่างปล้อง และปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
อ.วังสะพุง สภาพพื้นที่แห้งพื้นที่ส่วนมากปลูกอ้อยอยู่ในระยะ
แตกคอถึงย่างปล้อง และปลูกยางพารา
อ.หนองหิน สภาพพื้นที่แห้งพื้นที่สวนมากปลูกอ้อยอยู่ในระยะ แตกคอถึงย่างปล้องปลูกยางพารา และบางส่วนปลูกปาล้มน้ำมัน

อ.เอราวัณ สภาพพื้นที่แห้งพื้นที่ส่วนมากปลูกอ้อยอยู่ในระยะ
แตกคอถึงย่างปล้อง และปลูกยางพารา

Comments
Loading...