ธปท.เฝ้าระวังหวั่นเงินบาทแข็งเร็วกระทบเศรษฐกิจ

420

ธปท.เตือน‼️ระวังเงินทุนไหลเข้าระยะสั้นหวั่นเงินบาทแข็งค่าเร็วกระทบเศรษฐกิจ

ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าภาวะตลาดการเงินโลกปัจจุบันมีความผันผวนเพิ่มมากขึ้นจากหลายปัจจัยเช่นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและประเทศคู่ค้าการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารกลางหลายแห่งส่งผลให้เงินทุนเคลื่อนย้ายมีแนวโน้มไหลกลับมายังกลุ่มประเทศเกิดใหม่อีกครั้ง 

นักลงทุนส่วนใหญ่มีมุมมองเชิงบวกต่อค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับประเทศเกิดใหม่อื่นทำให้นักลงทุนต่างชาติเพิ่มการถือครองเงินบาทและลงทุนในหลักทรัพย์ไทยมากขึ้นในระยะหลังรวมทั้งบางส่วนอาจใช้ไทยเป็นแหล่งพักเงินระยะสั้น 

ธปท. ได้ติดตามการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทและเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างใกล้ชิดและมีความกังวลกับค่าเงินบาทที่ปรับแข็งค่าขึ้นเร็วและแข็งค่าค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับสกุลเงินภูมิภาคจนอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมธปท. จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาทเพื่อลดทอนช่องทางในการเก็งกำไรค่าเงินบาทและเพิ่มความเข้มงวดในการรายงานข้อมูลการลงทุนในตราสารหนี้ของนักลงทุนต่างชาติเพื่อติดตามพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติอย่างใกล้ชิดโดยมีรายละเอียดดังนี้   

การปรับหลักเกณฑ์มาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาทในส่วนของยอดคงค้างบัญชีเงินฝากสกุลบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ(non-resident : NR) ทั้งNon-resident Baht Account for Securities (NRBS) และบัญชีNon-resident Baht Account (NRBA) ให้เข้มขึ้นโดยบัญชีNRBS คือบัญชีเงินบาทของNon-resident (NR) ที่เปิดไว้กับสถาบันการเงินในประเทศไทยเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินและบัญชีNRBA คือบัญชีที่เปิดไว้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆทั่วไปเช่นการชำระค่าสินค้าและบริการ 

บัญชีเงินบาทข้างต้นในบางครั้งถูกใช้เป็นช่องทางพักเงินระยะสั้นของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะช่วงที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นเพื่อลดช่องทางดังกล่าวธปท. จึงปรับเกณฑ์ยอดคงค้างณสิ้นวันของบัญชีNRBS และNRBA ให้ลดลงจากเดิมกำหนดไว้ที่300 ล้านบาทเป็น200 ล้านบาทต่อรายNR ต่อประเภทบัญชีโดยกำหนดให้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22 กรกฎาคม2562 เป็นต้นไปกรณีบัญชีที่มียอดคงค้างเกินกว่า200 ล้านบาทให้สถาบันการเงินดำเนินการให้NR เจ้าของบัญชีปรับลดยอดคงค้างภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้NR ซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงินและไม่ได้มีการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินที่มีการค้าการลงทุนกับคู่ค้าในประเทศไทยและมีการชำระหรือรับชำระกับคู่ค้าเป็นสกุลบาทสามารถยื่นขออนุญาตธปท. เพื่อขอผ่อนผันยอดคงค้างในบัญชีNRBA ได้เป็นรายกรณีโดยธปท. จะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม

การยกระดับการรายงานข้อมูลการถือครองตราสารหนี้ไทยของนักลงทุนต่างชาติให้ลึกขึ้นถึงระดับชื่อของผู้ได้รับผลประโยชน์แท้จริง(Ultimate Beneficiary Owners) เพื่อติดตามพฤติกรรมการลงทุนในตราสารหนี้ของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะเพื่อใช้เป็นที่พักเงินระยะสั้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์แนวโน้มและกำหนดนโยบายหรือมาตรการเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศในระยะต่อไปทั้งนี้กำหนดให้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่งวดการรายงานข้อมูลเดือนกรกฎาคม2562 เป็นต้นไป

ธปท. จะติดตามการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทและพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติอย่างใกล้ชิดและพร้อมดำเนินมาตรการที่เตรียมไว้เพิ่มเติมหากยังพบพฤติกรรมการเก็งกำไรค่าเงินบาทในระยะต่อไป

Comments
Loading...