พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันเข้าพรรษา

459

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มายังวัดบวรนิเวศวิหาร ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ พระอุโบสถ


เมื่อเสด็จเข้าภายในพระอุโบสถสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงยืนหน้าพระราชอาสน์ เสด็จฯไปทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ ทรงถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินสีห์ พระประธานในพระอุโบสถ ทรงคม ทรงถวายพุ่มเทียน และทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงคม ทรงถวายพุ่มเทียน และทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงคม ทรงถวายพุ่มเทียน และทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงคม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธชินสีห์ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงกราบ

ต่อมาเสด็จฯไปถวายพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระวันรัตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารทรงคมทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระวันรัตถวายอดิเรกจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเสด็จฯไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯเสด็จออกจากพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเสด็จฯไปยังพระเจดีย์หลังพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถวายพุ่มเทียนแล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระบรมสารีริกธาตุ 

Comments
Loading...