องคมนตรีเยี่ยมครอบครัวลุงวาเด็ง ปูเต๊ะ “พระสหายแห่งสายบุรี”

474

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ลงพื้นปฏิบัติภารกิจเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสารวัน ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี (เดิมชื่อ วันลูตง) สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2445 (ร.ศ.121) ปัจจุบันใช้ประกอบศาสนกิจในวันสำคัญต่างๆของชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้ โอกาสนี้ องคมนตรีได้พบปะซักถามชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน พร้อมกับเชิญพระราชกระแสความห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปรารถนาที่จะเห็นประชาชนในพื้นที่มีชีวิตที่ปลอดภัย และดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข

จากนั้นองคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบประปาวัดสารวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากการลงพื้นที่เมื่อเดือนกันยายน 2561 ได้รับทราบปัญหาเรื่องน้ำประปาที่ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคยังเจือปนของน้ำกร่อย และน้ำเป็นสนิม ทั้งนี้กรมชลประทานได้ดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาจนกระทั่งแล้วเสร็จ ส่งผลให้สามารถช่วยเหลือราษฎร จำนวน 4 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จำนวน 315 ครัวเรือนได้มีน้ำอุปโภค บริโภค และยังช่วยสนับสนุนน้ำให้กับโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใช้ในกิจกรรมภายในฟาร์มฯ ได้เพิ่มขึ้นทำให้ได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้น


ต่อมาเวลาประมาณ 15.00 น. เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ วัดสารวัน บ้านสารวัน ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ โดยดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตร เช่น การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน เลี้ยงเป็ดชวา การเลี้ยงปลา การปลูกพืชผัก ผลไม้ การปลูกอ้อย การเพาะเห็ด การทำข้าวกล้อง รวมถึงรับจ้างสีข้าวให้กับชาวบ้านทั่วไปด้วย ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกได้มีรายได้จากการจ้างงาน ประกอบกับเป็นการเสริมความรู้ในการทำเกษตรที่ถูกต้องให้กับสมาชิก ทั้ง 46 รายในโครงการฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้ ปัจจุบันสมาชิกมีรายได้ตามอัตราจ้างคนละ 4,500 บาท ต่อเดือน สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ในระดับหนึ่ง


จากนั้นเวลาประมาณ 16.00 น. เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกครอบครัวลุงวาเด็ง ปูเต๊ะ ที่มีสมญานามว่า พระสหายแห่งสายบุรี ณ บ้านบาเลาะ ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พร้อมกับซักถามชีวิตความเป็นอยู่สมาชิกในครอบครัวของลุงวาเด็ง ได้สร้างความสุขและแสดงถึงความผูกพันที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

Source กปร.
Comments
Loading...