องคมนตรีเยี่ยมและมอบสิ่งของพระราชทานแก่จนท.จังหวัดปัตตานี

465

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปเดินทางไปยังวัดทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อกราบนมัสการเจ้าอาวาสพร้อมกับถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์และสนทนาธรรมกับเจ้าอาวาส วัดทรายขาว สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2300 โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2432

จากนั้นได้เยี่ยมพบปะประชาชนสอบถามสถานการณ์และชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้ประชาชนมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงต่อไป ต่อมาเดินทางไปเยี่ยมผู้นำศาสนาและประชาชน ณ มัสยิดนัจมุดดิน ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

โอกาสนี้โต๊ะอิหม่ามและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมสวดดูอาร์ เพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกันนี้องคมนตรีกล่าวให้กำลังใจโต๊ะอิหม่ามและผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติภารกิจดูแลพี่น้องมุสลิมในการเดินดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของศาสนาเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีและเกิดความสันติในพื้นที่ต่อไป


มัสยิดนัจมุดดีน หรือ มัสยิดบาโงยลางา เป็นศาสนสถานที่มีการก่อสร้างแบบผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทย และสถาปัตยกรรมของมุสลิม ทำให้มีลักษณะคล้ายกับศาลาการเปรียญของไทย สันนิษฐานว่าสร้างในปี พ.ศ. 2177 (ค.ศ.1634) โดยขณะนั้นชาวบ้านทั้งชาวไทยมุสลิมและไทยพุทธในพื้นที่ ได้ร่วมแรงร่วมใจในการก่อสร้างสร้างมัสยิดไม้โบราณหลังนี้ โดยไม้ที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง คือไม้แคและไม้ตะเคียนทั้งต้น ส่วนกระเบื้องที่ใช้มุงหลังคา ทำมาจากอิฐแดง ต้นกำเนิดมาจากจากหมู่บ้านตาระบาตอ ตำบลกะมิยอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันได้มีการบูรณะซ่อมแซมใหม่ และที่สำคัญมัสยิดแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน ฉบับเขียนด้วยมือที่สวยงามวิจิตร ปกทำจากเปลือกต้นมะม่วงหิมพานต์


ต่อมาเวลา 11.00 น. เดินทางไปยังโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 406 ชุด มอบแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลโคกโพธิ์ เป็นโรงพยาบาลที่มีขนาด 60 เตียง มีบุคลากร จำนวน 327 คน ประกอบด้วยแพทย์ จำนวน 9 คน พยาบาล จำนวน 134 คน ทันตแพทย์ จำนวน 7 คน เภสัชกร จำนวน 8 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 169 คน มีผู้ป่วยมารับบริการในปีงบประมาณ 2561 เป็นผู้ป่วยนอกจำนวน 32,785 คน และผู้ป่วยในจำนวน 5,191 คน


จากนั้นเวลา 13.40 น. เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 บ้านรูสะมีแล หมู่ที่ 1 ตำบลรูสะมีแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เพื่อเชิญอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทาน จำนวน 550 ชุด มอบแก่นักเรียน พร้อมกับนำโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารให้กับนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้สร้างขวัญและกำลังใจในดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกันนี้องคมนตรีได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กองทัพบก และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน ชาย หญิง รวม 655 คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีบุคลากรครู และเจ้าหน้าที่รวม 76 คน

โดยโรงเรียนฯ มีการพัฒนาความสามารถด้วยการบูรณการความรู้และทักษะต่างๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย การนำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนเพื่อฝึกให้นักเรียนได้ดำเนินชีวิตตามแนวพรพะราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป #รปภ.

Comments
Loading...