กรมสมเด็จพระเทพฯเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ

443

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

โอกาสนี้ รัฐบาลเชิญองคมนตรี คณะรัฐมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ทูตานุทูต กงสุล องค์การระหว่างประเทศ หัวหน้าพรรคการเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการทหาร ๓ เหล่าทัพ ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการการเมือง ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการพลเรือน ประธานมูลนิธิ สมาคมการกุศล ผู้นำนักธุรกิจ ร่วมงานเวลา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เฝ้าฯ รับเสด็จฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ รถยนต์พระที่นั่ง กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อทรงลงพระนามาภิไธย ต่อด้วยนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลรายงานการจัดทำของที่ระลึกทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกสันติไมตรี ประทับพระราชอาสน์ ณ แท่นที่ประทับบริเวณโถงกลาง นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และเชิญชวนผู้ร่วมงานดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีใจความว่า เนื่องในโอกาสการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติฯ ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท เนื่องในศุภวาระวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข้าพระพุทธเจ้า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในนามของคณะรัฐมนตรี ข้าราชการและพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปีติปราโมทย์เป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงป็นประธานในงาน ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างประจักษ์ในน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงตั้งพระราชปณิธานอย่างมุ่งมั่นที่จะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยทศพิธราชธรรมตามพระปฐมบรมราชโองการเพื่อความอยู่ดีมีสุขของปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

ในมหามงคลสมัยนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระราชานุญาตตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลรักษาให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ พระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วทุกทิศานุทิศ มีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤษดิ์ดั่งพระราชหฤทัยปรารถนา เป็นมิ่งขวัญฉัตรแก้วของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกรชาวไทยตราบจิรัฐิติกาล

ณ โอกาสนี้ ข้าพระพุทธจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต นำผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อความเป็นสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

Comments
Loading...