โปรดเกล้าฯสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า 2 พระองค์

590

เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระราชอุปัธยาจารย์ในรัชกาลปัจจุบัน สมเด็จพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดราชบพิธ ยุคที่ ๔ เป็น “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง” มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า

“สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ธรรมาภรณคุณวิจิตรปฏิภาณ สุขุมธรรมวิธานธำรง อริยวงศาคตญาณวิมล สกลมหาสังฆปริณายก ตรีปิฎกคัมภีรญาณบัณฑิต วชิราลงกรณนริศหิโตปัธยาจารย์ วาสนภิธานสังฆวิสุต พุทธบริษัทคารวสถาน นิทัศนนิทานนิพนธปรีชา ปาวจนุตตมโสภณ ภัทรผลสาธารณูปการ วิบุลศีลสมาจารวัตรสุนทร สรรพคณิศรมหาสังฆาธิบดี ศรีสมณุดมบรมบพิตร”

และมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนา พระพรหมมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ฯลฯ ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ ที่

“สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ จาตุรงคประธานวิสุต ชินวรุตมธรรมวาทปวิธ วิจิตรวาสนวรางกูร วิบูลสีลาจารวัตรราชานุวัตวิธาน ปริยัตยาธิการบริหารศาสนกิจ ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัณยวาสี”

อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดตั้งพระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธ เป็นพระราชาคณะปลัดขวาในสมเด็จพระสังฆราช ที่ “พระมหาคณิศร” และพระครูธรรมาธิการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธ เป็นพระราชาคณะปลัดซ้ายในสมเด็จพระสังฆราช ที่ “พระจุลคณิศร”

เมื่อเสร็จการพระราชพิธี เจ้าพนักงานเชิญพระสุพรรณบัฏ พัดยศ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ เข้าสู่พระวิหาร ประดิษฐานเบื้องหน้าพระอัฐิแล้ว เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงนำถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพุ่มดอกไม้ของส่วนพระองค์มาถวายราชสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ, พวงมาลัยมาเฝ้าถวาย เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, ดอกไม้ธูปเทียน พุ่มบัว และผ้าไตรมาถวายแด่เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ พระมหาคณิศร และพระจุลคณิศร ตามลำดับ

เสร็จแล้ว ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้เชิญพุ่มบัวและผ้าไตร มาถวายแด่เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

จากนั้น เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ พระมหาคณิศร และพระจุลคณิศร เฝ้าถวายสักการะเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช

การนี้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ถวายสักการะปูชนียวัตถุ พระอัฐิ พระสรีรางคาร และอัฐิอดีตเจ้าอาวาส และอัฐิบูรพาจารย์ในพระอาราม แล้วสาธุชนเข้าถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ

Comments
Loading...