บิ๊กตู่เปิดประชุมรมต.อาเซียน ครั้งที่ 52

501

นายกฯ เปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 พร้อมสนับสนุนบทบาทอาเซียนให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนแก่ประชาชนอาเซียนพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52นายกฯกล่าว ในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียนปีนี้ มุ่งมั่นที่จะสร้างประชาคมอาเซียน ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและก้าวไปสู่อนาคต ภายใต้กรอบแนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” โดยจะร่วมมือร่วมใจกับหุ้นส่วนนอกภูมิภาคขับเคลื่อนความยั่งยืนในทุกมิติและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ซึ่งอาเซียนได้สร้างสรรค์ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่สำคัญหลายประการ ตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา เช่น การเปิดตัวคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียนสำหรับใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติของอาเซียน การรับรองปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน

นายกฯ กล่าวว่า “อาเซียนไม่สามารถบรรลุผลได้เพียงลำพัง แต่ต้องเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาอาเซียนและภาคีต่างๆ และครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสดี เพื่อสร้างความต่อเนื่องและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมใน 3 แนวทาง ดังนั้นการใช้ประโยชน์จากกลไกที่อาเซียนมีบทบาทนำและความร่วมมืออาเซียนกับประเทศคู่เจรจา เพื่อสร้างความยั่งยืนในทุกมิติให้อาเซียน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนอาเซียนทุกคน การส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกัน ด้วยการใช้ประโยชน์จากแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนฉบับปัจจุบันกับยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงต่างๆ นอกภูมิภาค ในมิติต่างๆ และการเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาค ด้วยการเชิญชวนให้มิตรประเทศ มาร่วมมือบนหลักการของ 3M ด้วยการไว้เนื้อเชื่อใจกัน เคารพและเข้าใจในความแตกต่างระหว่างกัน และมุ่งสู่ผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งการร่วมกันแก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี”นายกฯ มุ่งหวังว่าการประชุมในครั้งนี้ จะนำไปสู่แนวทางร่วมกันในการแปรเจตนารมณ์สู่การปฏิบัติ และสร้างสรรค์ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม บนพื้นฐานของความเป็นหุ้นส่วนที่ดีเพื่อให้เกิดขึ้นได้ในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ในเดือนพฤศจิกายน 2562

Comments
Loading...