กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯไปทรงเป็นประธาน สถาปนา จปร.ครบ 132 ปี

482

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 132 ปี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ทรงเป็นประธานงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 132 ปี เมื่อเสด็จฯ ถึงบริเวณพิธี ณ ศาลาวงกลมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ถวายรายงาน และ พลโท สิทธิพล ชินสำราญ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ทรงวางพานพุ่ม และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ต่อมาเสด็จฯ ยังหอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทรงประกอบพิธีถวายสังฆทาน เพื่อเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

สำหรับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นสถาบันการศึกษาทางการทหารระดับอุดมศึกษาที่ทันสมัยแห่งหนึ่งในบรรดาอารยประเทศ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2430 ณ บริเวณพระราชวังสราญรมย์ โดยเรียกว่า “คะเด็ดสกูล” และ “โรงเรียนทหารสราญรมย์” ตามลำดับ ต่อมาได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนสถานที่ตั้งนามเรียกขาน และหลักสูตรการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของกองทัพบก และสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบัน

ปัจจุบันโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งอยู่ ณ ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีภารกิจในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้กองทัพบก เพื่อรับใช้ประเทศชาติ ทั้งในด้านการพัฒนาและปกป้องอธิปไตยของชาติ โดยมีคุณลักษณ์สำคัญ 4 ประการ คือ มีความรู้ด้านวิชาการระดับอุดมศึกษา มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการทหาร สามารถรับราชการเป็นผู้บังคับหน่วยระดับหมวดในกองทัพบก มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีความเข้มแข็ง อดทน มีคุณธรรมและจริยธรรม

ในวันที่ 5 สิงหาคม ของทุกปี จึงนับเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับนายทหารที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ข้าราชการ ศิษย์เก่าและนักเรียนนายร้อย ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า องค์พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยในปีนี้ศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทุกรุ่น ทุกหลักสูตร ได้เดินทางมาร่วมน้อมรำลึก และกระทำพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ บริเวณ หน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เหมือนเช่นที่เคยปฏิบัติทุกปี

Comments
Loading...