กรมสมเด็จพระเทพเสด็จฯทอดพระเนตรโครงการทหารพันธ์ุดี

610

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง กรมพลาธิการทหารบก ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน “โครงการทหารพันธุ์ดี”

โครงการทหารพันธุ์ดี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสามารถเก็บเมล็ดปลูกต่อได้ จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ มาใช้ในการดำเนินงานโครงการฯ โดยพลทหารกองประจำการจะได้รับการฝึกอบรมและเข้าประจำแปลงผัก เพื่อเรียนรู้การปลูกผักปลอดภัย ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย

นอกจากนี้ยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเมล็ดพันธุ์แก่ทหารเกณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้นำกลับไปปลูกที่บ้านของตนเพื่อให้มีผักปลอดภัยบริโภคกันในครัวเรือน หากมีมากก็สามารถนำไปจำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย และสร้างเครือข่ายการปลูกผักปลอดภัยในชุมชน

Comments
Loading...