นายกฯเตรียมลงใต้เปิดศูนย์ราชการยะลา

393

นายกฯ มีกำหนดเปิดศูนย์ราชการภาคใต้ตอนล่าง ศูนย์กลางการบริการประชาชนแบบครบวงจรขนาดใหญ่ แห่งเดียวใน 5 จังหวัดภาคใต้

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดยะลา วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการสร้างความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

หนึ่งในภารกิจที่นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ยะลา คือ เป็นประธานเปิดศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ฯ นี้ มีความสำคัญอย่าผงไร

เดิมศูนย์กลางการบริการประชาชนแบบครบวงจรขนาดใหญ่แห่งนี้ คือ โรงแรมชางลี โรงแรมหรูชื่อดังระดับแถวหน้าของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 1 หมื่นตารางเมตร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ดำเนินการจัดซื้ออาคารโรงแรม ชางลีดังกล่าว จากบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด หรือ บสส. โดยได้ใช้งบประมาณกว่า 147,841,600 บาท มีทั้งหมด 15 ชั้น

ชั้นที่ 1 เป็นศูนย์อาหารขนาดใหญ่ จุคนได้ 400 – 500 คน ศูนย์บริการทางธุรกิจส่วนย่อย นิทรรศการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

ชั้นที่ 2 เป็นห้องประชุมและสัมมนา เปิดโอกาสให้ส่วนราชการในพื้นที่มาจัดกิจกรรมได้ เป็นการช่วยเหลือรัฐบาลในการลดค่าใช้จ่ายของส่วนราชการในพื้นที่

ชั้นที่ 3 เป็นสำนักงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อาทิ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือเยียวยา และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดยะลา เป็นต้น

ชั้นที่ 4 เป็นห้องสมุดและเปิดสถาบันกวดวิชาสำหรับเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง ศอ.บต. เตรียมทำ MOU กับสถาบันกวดวิชาต่างๆ ในพื้นที่เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่ต้องส่งบุตรหลานไปเรียนที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ชั้นที่ 5 เป็นห้องทำงานของส่วนราชการทั้งในและนอกพื้นที่ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองส่วนหน้า เป็นต้น

ชั้นที่ 6,1,5 จัดเป็นที่พักของข้าราชการและผู้มาติดต่อราชการ ที่ ศอ.บต. รองรับผู้เข้าใช้บริการได้ประมาณ 400 คนต่อวัน

ศูนย์ราชการฯ แห่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดทำเป็น “ศูนย์กลางการบริการประชาชนในมิติต่างๆ อย่างครบวงจร” และเป็น “ศูนย์กลางการบริหารราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยดึงพลังจากทุกภาคส่วนมาบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง สอดรับ และเป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส

Comments
Loading...