ผบ.ทบ.ปธ.วันสถาปนากรมยุทธศึกษาทหารบก ครบ124ปี

829

ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยงานในกองบัญชาการกองทัพบก 4 หน่วยงาน

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยงา นในกองบัญชาการกองทัพบก 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมกำลังพลทหารบก , กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก , กรมสารบรรณทหารบก และ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก ครบรอบ 67 ปี ภายในงานมีกิจกรรมที่ที่สำคัญ ได้แก่ พิธีถวายสักการะพระชัยมงคลภูมิ พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ พิธีสงฆ์ จากนั้นผู้แทนหน่วยงานได้มอบของที่ระลึกแด่ผู้บัญชาการทหารบกและผู้บังคับบัญชาชั้นสูง โดย 4 หน่วยงานนั้น

กรมกำลังพลทหารบก มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดกำลัง การกำหนดกำลัง ระดมกำลัง การบรรจุ เลื่อน ลด ปลด ย้ายตำแหน่งการบำเหน็จและวิทยาการของสัสดี กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก มีหน้าที่ในการวางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแลงานส่งกำลังบำรุงทั้งปวง ตลอดจนให้การฝึกและศึกษาด้านการส่งกำลังบำรุงของกองทัพบก รวมทั้งแนะนำและกำกับดูแลกรมฝ่ายยุทธบริการและกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านส่งกำลังบำรุงของกองทัพบก กรมสารบรรณทหารบก เป็นกรมฝ่ายกิจการพิเศษ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการและพิธีการ ดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดการกำลังพล และธุรการกำลังพลตามที่กองทัพบกกำหนด กำหนดหลักนิยม และทำตำรา

ตลอดจนการฝึก และศึกษาของเหล่าทหารสารบรรณ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก มีหน้าที่วางแผน อำนวยการประสานงาน กำกับดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับการเลขานุการ การรับรอง และพิธีการต่าง ๆ สำหรับผู้บัญชาการทหารบก รองผู้บัญชาการทหารบก ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เสนาธิการทหารบก และผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ที่กองทัพบกมอบหมาย ตลอดจนการจัดทำคำขวัญ โอวาท คำปราศรัยและสาส์นของผู้บังคับบัญชา

Comments
Loading...