กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่

493

จิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมพัฒนาเมือง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อปลุกจิตสำนึกประชาชนคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน ตลอดจนร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยให้ทุกภาคส่วนบูรณาการกิจกรรมตามโครงการฯ เพื่อพัฒนาคูคลอง แหล่งน้ำ สภาพแวดล้อม อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช 2562 โดยทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 เขต 1 คลอง พัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร สวนรมณีนาถ โดยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และพ่นสารเคมีกำจัดยุงในพื้นที่สวนรมณีนาถ และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 437 แห่ง นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัยและการฝึกอาชีพให้ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเป็นการพัฒนาเมืองต่อเนื่องจากการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 62 ที่ผ่านมา

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ ทหาร ตำรวจ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม และประชาชนจิตอาสา กว่า 2,100 คน ร่วมพิธี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

Comments
Loading...