องคมนตรีเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริจ.แม่ฮ่องสอน

547

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ เดินทางติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 9/2562 ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

องคมนตรีและคณะฯ เดินทางไปยังโครงการฝายปางหมูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงาน และเดินทางต่อไปยังแปลงนาสาธิตของนายจำรัส วิจิตร ราษฎรบ้านทุ่งกองมู ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน รับฟังบรรยายสรุปโดยประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ

องคมนตรีและคณะฯ ได้เดินทางไปยังโครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริ (ท่าโป่งแดง) ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ

โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ เป็นศูนย์บริการและพัฒนา 1 ใน 4 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาลุ่มน้ำปาย ศูนย์พัฒนาที่สูงปางตอง ศูนย์พัฒนาในสอยและศูนย์พัฒนาห้วยมะเขือส้ม ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2522

เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพื้นราบ ไทยใหญ่ และกะเหรี่ยง ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป ให้มีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในบริเวณพื้นที่ชายแดนให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น

Comments
Loading...