องคมนตรีเยี่ยมชมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

753

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เพื่อเชิญอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทาน ไปมอบแก่นักเรียน พร้อมกับนำโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารให้กับนักเรียน บุคลากรของโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้สร้างขวัญและกำลังใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาประเภทอยู่ประจำ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวม 459 คน มีพื้นที่บริการ 7 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่นาเติง ตำบลเวียงเหนือ ตำบลเวียงใต้ ตำบลทุ่งยาว ตำบลแม่ฮี้ ตำบลโป่งสา ตำบลเมืองแปง และพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

บางส่วน มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ดีแอลทีวี ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการประกอบอาชีพโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ อาทิ การเพาะเห็ด การปลูกพืชผักสวนครัว การปลูกพืชผักไร้ดิน การทำเบเกอรี่ เป็นต้น

โอกาสนี้ องคมนตรีและคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ อาทิ การเรียนรู้อาชีพตามโครงการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โครงการโรงประลอง ต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย และเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน

ต่อมาเวลา 14.00 น. เดินทางยังโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริดอยกิ่วลม บ้านแพมบก อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง มาปฏิบัติเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์โดยมีพื้นที่จำนวน 102,909 ไร่ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย มีหมู่บ้านเป้าหมายจำนวน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านแพมบก บ้านปางตอง และบ้านอีแลบ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยดำเนินกิจกรรม ปลูกฟื้นฟูสภาพป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อสร้างรายได้ให้กับราษฎร อีกด้วย # กปร.

Comments
Loading...