รัฐรับมือ กกร.ขับเคลื่อนศก.พัฒนาปท.ยึดประโยชน์ปชช.

680

นายกรัฐมนตรี เผยรัฐบาลร่วมมือ กกร. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาประเทศ ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ โดยยืนยันจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อเสนอข้อเสนอของภาคเอกชนต่อรัฐบาล สำหรับเป็นกรอบการทำงานร่วมกัน รวมทั้งยังเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจที่มาจากมุมมองของภาคเอกชนประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกให้ประเทศเติบโตได้อย่างยั่งยืน

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวขอบคุณภาคเอกชนทั้ง 3 สถาบันที่ได้มอบข้อเสนอให้กับรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางและนโยบายของรัฐบาลรวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ โดยไปพิจารณาเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสม เชื่อมั่นว่า กกร.จะทำงานร่วมกับรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เพื่อช่วยกันหาแนวทางและวิธีการทำงานภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกิดขึ้นในขณะนี้อย่างเต็มที่ เพราะการขับเคลื่อนประเทศไม่สามารถทำได้โดยเพียงลำพัง แต่ต้องอาศัยทุกฝ่ายช่วยกันทำงานเพื่อไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ว่า รัฐบาลจะดำเนินการให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนทุกกลุ่มและประเทศชาติให้มากที่สุด รวมถึงการดูแลในเรื่องค่าเงินบาทที่แข็งค่าในขณะนี้

นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวยืนยันว่า จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด การบริหารราชการแผ่นดินร่วมกับคณะรัฐมนตรีก็กำลังขับเคลื่อนไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ร่วมกัน ส่งเสริมการสร้างตลาดใหม่ที่ยังไม่มีการแข่งขันสูงมากนัก เช่น การส่งเสริม SMEs ที่ไทยสามารถผลิตในต้นทุนต่ำและไม่ใช้เทคโนโลยีที่สูงมาก แข่งขันได้มีเป้าหมายผลิตสำหรับประชาชนผู้มีรายได้เข้าถึงสินค้า เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูก ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังขอความร่วมมือภาคเอกชนผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพราคาไม่แพงเกินไปให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีโอกาสเข้าถึงสินค้าและบริการเหล่านั้นเช่นเดียวกัน เพื่อช่วยกันยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง

โอกาสนี้ กกร. ได้ยื่นข้อเสนอของภาคเอกชนต่อรัฐบาล มี 6 ประเด็นสำคัญ ,การเสริมสร้างความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในระดับต่าง ๆ, การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเอกชน , การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

สนับสนุนโครงการที่สำคัญของภาครัฐให้ดำเนินการต่อเนื่อง, เสริมสร้างธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม, ยกระดับทักษะ ความรู้และคุณภาพชีวิตทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ กกร. ยังพร้อมสนับสนุนและจะร่วมมือกับรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ด้วย

Comments
Loading...