นายกฯ ห่วงใยสัตว์น้ำชวนคนไทย ลด ละ เลิกพลาสติก

572

นายกฯ ห่วงใยสัตว์น้ำชวนคนไทย ลด ละ เลิกพลาสติก

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมนิทรรศการ ลด ละ เลิกพลาสติก เพื่อชีวิตสัตว์น้ำ โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรวมรณรงค์ทิ้งขยะให้เป็นที่

โดยหวังให้การเสียชีวิตของพยูนมาเรียมและสัตว์ทะเลชนิดต่าง ๆ เป็นบทเรียนสำคัญของผลกระทบจากขยะพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยกัน ลด ละ เลิกการใช้พลาสติกอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งกรณีพยูนมาเรียม นายกฯ กล่าวว่า ทำให้เห็นถึงผลกระทบจากการทิ้งขยะว่าเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำและสัตว์อื่นๆ ซึ่งรัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันสร้างจิตสำนักให้รักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำคณะประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ที่คอยให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์สำหรับผู้ประสบปัญหาสังคมทั้งในประเทศและคนไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ รวมทั้งชาวต่างประเทศ ประสานส่งต่อความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีเจ้าหน้าที่และนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพปฏิบัติงาน รวมทั้งมีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมในภาวะวิกฤต โดยมุ่งเน้นการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ และคุ้มครองสวัสดิภาพ

นายกฯ ย้ำว่า รัฐบาลดูแลคนทุก ทุกช่วงวัย ทั้งเด็ก ผู้หญิง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ มีศูนย์บรรเทาความช่วยเหลือ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อยากให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่องทางช่วยเหลือนี้ ให้ประชาชนได้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐและได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน

Comments
Loading...