นายกฯร่วมมือกับอาเซียนเร่งยกระดับภาครัฐในทุกมิติ

460

นายกรัฐมนตรี พร้อมร่วมมือกับอาเซียน ยกระดับการบริหารงานภาครัฐในทุกมิติ

23 สิงหาคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้นำภาคราชการพลเรือนอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 3

นายกรัฐมนตรียินดีต้อนรับคณะผู้นำภาคราชการพลเรือนอาเซียนและเลขาธิการอาเซียน ในโอกาสเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้นำภาคราชการพลเรือนอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 3 The 3rd Heads of Civil Service Retreat นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน (ACCSM) ที่มีการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการขยายความร่วมมือไปยังประเทศอาเซียนบวกสาม และประเทศคู่เจรจาอื่น ๆ

โดยประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาข้าราชการพลเรือน เพราะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารราชการ การพัฒนาประเทศ และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาค ทั้งนี้ รัฐบาลไทยมีนโยบายในการพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาล รวมทั้ง เชื่อว่า ข้าราชการในปัจจุบันต้องมีความรู้ในทุกประเด็นสำคัญ ทั้งเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ และด้านสังคม ที่เป็นเสาหลักของอาเซียน และนำความรู้มาบูรณาการเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน

นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับคณะผู้นำภาคราชการพลเรือนอาเซียน ซึ่งเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกันมายาวนานกว่า 40 ปี ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนความร่วมมือในภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส โดยในโอกาสเข้าร่วมประชุมผู้นำภาคราชการพลเรือนอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้ เป็นการยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียนให้เท่าทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

คณะผู้นำภาคราชการพลเรือนอาเซียนเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือด้านทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ โดยเฉพาะการส่งเสริมบทบาทขององค์กรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน การสร้างกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับความร่วมมือสาขาต่าง ๆ ภายในภูมิภาคอาเซียน

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีและชื่นชมที่จะมีการลงนามถ้อยแถลงอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการเร่งยกระดับภาคราชการพลเรือนในยุคดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ได้อวยพรให้การประชุมผู้นำภาคราชการพลเรือนอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 3 ประสบผลสำเร็จ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และส่วนรวมต่อไป

Comments
Loading...