สมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒนเสด็จทรงเปิดอาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ฯ

697

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเปิด อาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ และ “อาคาร ๖๐ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังโรงพยาบาลร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ทรงเปิด “อาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์” และ “อาคาร ๖๐ปี จุฬาภรณ์” โรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข จัดสร้างขึ้น ภายใต้โครงการความร่วมมือ ของ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นโครงการตามพระประสงค์ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงตระหนักถึงอันตรายจากโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางโรงพยาบาลได้ทำงานเชิงรุกเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ ช่วยคัดกรองมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี และสามารถทำการรักษาได้ทันเวลา มีอัตราการเสียชีวิตลดลง

อาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นอาคาร 10 ชั้น ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ อาทิ รังสีวิทยา, รังสีรักษา, ห้องตรวจ, ไอซียู, เคมีบำบัด และ ห้อง Lab เริ่มให้บริการเดือนกันยายน 2560 เป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูงด้านมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภูมิภาคอาเซียน ให้การรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจรด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพการรักษาสูง อาทิ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการรักษา และเครื่องฉายรังสีเร่งอนุภาค ที่สามารถฉายรังสีได้ 1,000 รายต่อปี ปัจจุบันมีผู้ป่วยรับการฉายแสง ประมาณ 80 รายต่อวัน

“อาคาร ๖๐ปี จุฬาภรณ์” โรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นอาคารผู้ป่วยนอก ขนาด 4 ชั้น ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2557 โดยกระทรวงสาธารณสุขได้รับพระราชทานชื่ออาคารว่า “อาคาร ๖๐ ปี จุฬาภรณ์” และได้รับพระราชทานอักษรพระนาม “จภ” (จอ-พอ) เพื่อประดับอาคาร


Comments
Loading...