ธ.ก.ส.ยันพร้อมช่วยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติเต็มที่

536

ธ.ก.ส.ยืนยันพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ผ่านมาตรการต่างๆ อย่างเต็มที่

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เผยมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ว่าธ.ก.ส. ออกมาตรการลดดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 กับเงินต้นไม่เกิน 300,000 บาทแรก ตั้งแต่ 1 ส.ค.62 ถึงวันที่ 31 ก.ค.63.มาตรการขยายเวลาชำระคืนเงินต้นไม่จำกัดวงเงินออกไปเป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่งวดชำระเดิมแต่ไม่เกิน 31 กรกฎาคม 2564

โดยธ.ก.ส.ให้สินเชื่อค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตวงเงิน 50,000 บาทต่อราย ไม่คิดดอกเบี้ยปีแรก และปีที่ 2-5 ในอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดี มาตรการสินเชื่อสำหรับปรับโครงสร้าง พัฒนาระบบน้ำ ที่ต้องใช้เทคโนโลยีพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพ เกษตรกรสามารถกู้ได้ 500,000 บาทต่อราย กำหนดเวลาชำระคืน 15 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 5

มาตรการช่วยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปีกับกรมส่งเสริมการเกษตรลดต้นทุนการปลูกข้าวปี 2562/2563 จะได้รับเงินช่วยค่าปลูกไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน ส่วนปาล์ม ยาง อ้อย มันสัมปะหลัง ธ.ก.ส. ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันพร้อมรองรับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่

Comments
Loading...